PROFFSVERKTYGET FÖR FEEDBACK OCH TEAMUTVECKLING

 

 Kurs i Orangino Work hos:  
- Informator Utbildning
- Softhouse Education 
- Kursakademin

Orangino Work beforskat vid Lunds Universitet

Docent Tomas Jungert, Lunds Universitet, forskar om hur inre motivation och stödjande gruppklimat kan stimuleras. Orangino Work användes som intervention i en studie med 29 verkliga arbetsteam från tre olika organisationer. Interna HR konsulter, utbildade i metoden, faciliterade workshopar med dialogövningar. För att utvärdera påverkan jämfördes dessa resultat med kontrollteam som inte genomfört övningarna.

Ledde till bättre gruppklimat och ökad motivation

Effekten av dialogerna visade positiv inverkan på social förmåga, samverkansförmåga och lagarbete. Resultatet blev att relationerna med kollegorna förbättrades och att de samarbetade bättre.

En annan positiv effekt var bättre ett psykologiskt gruppklimat genom att upplevelsen av samhörighet ökade. Grupperna upplevde det också lättare att prata om olika beteenden, och ökad acceptans att man kan se frågor på olika sätt och att det inte behöver vara ett problem att tycka olika. Detta är något som stärker social förmåga och lagarbete.

Medarbetarna blev mer motiverade för arbetsuppgifterna och såg dem som mer meningsfulla. Kompetensstödet ökade, dvs att man lättare förstod vad man är bra på och vad man behöver utveckla. Grupperna blev också bättre på att arbeta med stärkande feedback för att klara av sina arbetsuppgifter.

Studiens teoribas

The Self Determination Theory (2000) av professorerna Edward Deci och Richard Ryan, Rochester University, USA är den idag mest erkända motivationsteorin. Dess symposier samlar tusentals deltagare. Daniel Pink har populariserat teorin och hans bok ”Drives” är baserad på denna.

Deci & Ryans forskning visar att vår motivation att prestera när behoven kompetens, självbestämmande och samhörighet tillgodoses. Högre motivation leder till större uthållighet, välbefinnande, bättre lärande och ökad prestationsförmåga.

Docent Tomas Jungert, var forskningsansvarig för studien. Hans tidigare studier på denna teori, blans annat vid McGill University i Canada, har bland annat påvisat hur stor betydlese som feedback mellan kollegor har för arbetsmotivationen. Forskningsstudien har vailderats och publicerades 2017 i den vetenskapliga tidskriften Applied Psychology.

Tomas Jungert

Tre frågor till docent Tomas Jungert, Lunds Universitet:

Vad är syftet med forskningen?
"Vi ville undersöka effekterna av dialogövningar
och hur dessa påverkar upplevelsen av kompetensstöd och samhörighet."


Varför är g
ruppklimat viktigt?
"Det är avgörande för medarbetarengagemang, arbetstillfredställelse och välbefinnande."

Varför användes Orangino Work i studien?
"Verktyget gav möjlighet att testa hur gruppers uppfattning av gruppklimat, motivation, kompetens och samhörighet påverkas

Teoribas för Orangino Work


Metoden bygger på Daniel Kahneman, Nobelpris ekonomi 2002,
teori om dialog. Han visar bl a i sin bok "Tänka snabbt och långsamt" på betydelsen av strukturerad dialog för att tillvarata allas samlade kunskap, erfarenheter och perspektiv i ett team.

MIT Media Lab om relationers betydelse för teamets prestation
Grupper där medlemmarna har starka inbördes band lyckas betydligt bättre att utföra svåra komplexa uppgifter än grupper som inte har samma starka relationer, visar en forskningsstudie från DTU Computer och MIT Media Lab.  Studien visar att spelmetodik hjälper oss att bättre förstå varandra samtidigt som vår minskar försvarsbenägenhet.