Ett konkret sätt att träna tryggt och effektivt teamwork

De lättsamma dialogerna ger snabbt resultat. Du som ledare kan på egen hand använda det kostnadseffektiva verktyget. Och du får pedagogiskt stöd att handleda det. Tillsammans i teamet får ni engagerande och utvecklande träning som förbättrar er kommunikation och ert teamwork.

Ett konkret sätt att träna tryggt och effektivt teamwork

De lättsamma dialogerna ger snabbt resultat. Du som ledare kan på egen hand använda det kostnadseffektiva verktyget. Och du får pedagogiskt stöd att handleda det. Tillsammans i teamet får ni engagerande och utvecklande träning som förbättrar er kommunikation och ert teamwork.

Orangino Work, ett effektivt dialogverktyg

Lättanvänt - anpassningsbart

Enkla strukturerade övningar tränar dialog och feedback. Beteendekort sätter fokus på det som är viktigt att samtala om och väljs för varje dialog utifrån teamets utvecklingsfas och nivå av trygghet.

Lekfullt engagerande dialog

Ett lättsamt spelmoment minskar försvarsbeteendet och ger balans i dialogen, vilket ofta uppskattas av introverta personer. Kommunikationen blir öppnare och samtalen engagerade och meningsfulla.

Vilja att lära och beteendeförändring

Dialogerna tränar var och en att motivera sina synsätt, reflektera och lyssna. Att dela sina perspektiv i teamet bygger relationer och gemenskap. Det ger en ökad helhetssyn och öppnar upp för nytt tänkande. Dessutom skapar det vilja till lärande och förändring.

Resultat och effekter

  • Engagemanget i teamet ökar
  • Ökad psykologisk trygghet
  • Utvecklar ett växande mindset
  • Konkreta beteendeförändringar
  • Roligare och effektivare teamwork

Forskning om teamwork

Aktuell forskning visar att trygga team presterar bäst. De är modigare, mer öppna och nyfikna och de ger uttryck för sin kreativitet och innovativa idéer. De har också kul tillsammans. De vågar också erkänna fel och utvecklas hela tiden genom att lära av både framgångar och misstag.

När och hur används det?

När?
Flera korta workshops för teamutveckling ger bra effekt. Användning i projekt team och retrospektiv i agila team likaså.  Det kan även köras på kick-off eller strategimöten. Verktyget och dialogen anpassas till respektive teams nivå, funktion i organisationen och utvecklingsfas.

Hur?
1. Fokus
  Beteendekort väljs för varje dialog och anpassat till vad teamet behöver samtala om, uppdrag och utvecklingsfas. Det sätter snabbt rätt fokus för dialogen .

2. Dialoger Strukturen är tydlig. Alla kommer till tals och var och en motiverar sina synsätt. Ett lekfullt spelmoment gör att även introverta personer öppnar upp. Alla lyssnar nyfiket till varandra. Synsätten tydliggörs på ett icke provocerande sätt. Olikaheter får finna sida vid sida vilket stimulerar gemensamt lärande och gör att alla tar in nya perspektiv. Processen visar på styrkor, ger insikt om vilka beteenden som är avgörande och hur man utvecklar dem.

3. Gemensam reflektion I slutet av varje workshop reflekterar man och tillvaratar nya insikter. Den egna bilden jämförs med teamets gemensamma vilket ökar medvetenhet och samsyn om hur man ska agera.

4. Teamwork transformation I dialogens gruppdynamik möts allas perspektiv. Deltagarna stimuleras att lyssna till och ta in andras synsätt.  Öppna samtal, gemensam reflektion och att  ömsesidigt få och ge feedback om vad som är viktigt för att lyckas ökar medvetenhet och vilja till förändring. Både teamwork och beteendet utvecklas.

Forskning vid Lunds Universitet påvisar att team som använder Orangino Work ökar sin psykologiska trygghet, deras teamwork blir effektivare och resultat bättre.

Förutsättningar för effektivt teamwork

att alla i teamet kommer till tals och blir lyssnade på

att var och en motiverar sina synsätt och tar in andras perspektiv

att alla vågar vara öppna, modiga för att utvecklas och lära nytt

att alla ger och tar emot feedback av varandra och är beredda att förändra och lära nytt

”Orangino Work skapar alltid riktigt bra feedback och samtal. Både i team som sitter på samma plats eller är utspridda i världen.”

Marcus Degerman
Organizational developer, Founder Incredible Mess

”Våra team tycker att det är ett inspirerande sätt att utveckla dialog, styrkor och förbättringsområden.”

Anna Hedlund
HR-strateg, Skatteverket

”Vi kommer snabbt igång och sätter teamets arbetssätt. Teamets olika perspektiv tillvaratas mycket bättre.”

Karin Andersson
Global Process Owner, Klarna

”Orangino Work är en tillgänglig, avväpnande och rolig metod. Även grupper med bra relationer har stor nytta av verktyget. Kursen gör det lätt att ta till sig verktyget. Kommunikationen blir enklare och tydligare.”

HR-strateg i statligt företag

Resultat teamen uppnår

  • Ett mer engagerat team
  • Ökad psykologisk trygghet
  • Ett växande mindset i teamet
  • Konkret beteendeförändring
  • Roligare och effektivare teamwork

Verktyget Orangino Work består av
Fysisk arbetsbox 220 kort med definierade arbetsbeteenden och 16 uppsättningar skattningsverktyg
Strukturerade övningar i spelform som gör det lättsamt att träna dialog och feedback.
Uppföljningsmaterial för teamets vidare reflektion och aktiviteter
Handledarstöd som pedagogiskt visar hur du steg för steg driver processen med ditt eget team.
Det finns i både svensk och engelsk version

Träna ditt team till framgångsrikt teamwork

Bli Teamcoach Orangino Work

Vår interaktiva digitala endagskurs gör dig till proffs på Orangino Work.
En intern handledarkurs för er organisation innebär att deltagarna samtidigt får en energifylld utvecklings workshop. Era ledare, HR partners och coacher lär sig verktyget och får träning att handleda det. Direkt efter kursen kan de därför själva driva effektivare teamwork. Med Orangino Work får de ett engagerande och kostnadseffektivt verktyg som kommer att förbättrarteamwork i er organisation. Maila oss och få en offert.
Öppna kurser för dig som teamledare, agil coach, scrum master eller konsult. Du lär dig verktyget och hur du handleder träning i teamwork i ditt eget team eller hos dina uppdragsgivare.