Vetenskapligt påvisade resultat

när Lunds universitet forskade på arbetsteam som tränar med Orangino Work.

Resultat påvisar:

  • inre motivationen ökar
  • psykologiska klimatet blir tryggare
  • teamets samarbetskompetens ökar

”Dialogövningars påverkan på inre motivation och gruppklimat i team”

I en experimentell forskningsstudie fick arbetsteam träna med Orangino Work. Interna handledare från deltagande organisationer fick utbildning i metoden för att sedan facilitera övningar i teamen. Docent Tomas Jungert vid Lunds universitet ledde studien som utvärderades enligt motivationsteorin Self Determination Theory (Deci & Ryan, 2000).

Den gav signifikanta resultat för ökad psykologisk trygghet och inre motivation. Studien har validerats av och publicerats i den vetenskapliga tidskriften Applied Psychology i december 2017.

Lunds universitets pressrelease om studien

Teorier

Orangino Work bygger på
Nobelpristagare D. Kahnemans teori om hjärnans tankesystem är beskrivna i boken ”Thinking fast and slow”. Orangino Works dialogprocess har utformats enligt hans syn på hur jämbördig dialog skapas genom att den kombinerar och optimerar intuitivt med reflekterande tänkande.
Professor Edgar Schein är professor emeritus vid MIT Sloan School inom organisationskultur. Hans teorier i bl a ”Organisational Culture and Leardership” utgör grund för verktygets bas av definierade arbetsbeteenden.
Amy Edmondson, professor vid Harvard Business School myntade begreppet psykologisk trygghet. I ett sådant klimat vågar alla ifrågasätta, erkänna misstag och komma med idéer. Hennes forskning och boken “The fearless organization” påvisar hur trygghet är grunden för hög prestation.
Brené Brown, professor vid University of Houston satte rampljus på att känslor som sårbarhet, skam, mod och tillit är betydelsefulla även i arbetslivet. Browns teorier är viktiga synsätt i arbetet med Orangino Work.