Vetenskapligt validerade effekter

Lunds universitet har forskat på Orangino Work

Forskning påvisade att detta ökade

  • inre motivation
  • psykologisk trygghet
  • social förmåga

Psykologisk trygghet och inre motivation ökade signifikant

I en experimentell forskningsstudie vid Lunds Universitet, ledd av docent Tomas Jungert, användes Orangino Work som intervention. Tre stora skandinaviska organisationer deltog. Deras interna HR-strateger gick handledarkurs och tränade sedan med hjälp av verktyget, teamen inom sina respektive  organisationer.

Studien utvärderades enligt Self Determination Theory (Deci & Ryan, 2000). Denna påvisade signifikant ökad psykologisk trygghet och inre motivation i experimentteamen jämfört med kontrollteamen. Forskningsresultatet publicerades i slutet av 2017 i erkända vetenskapstidskriften Applied Psychology.

Lunds universitets pressrelease om studien

Metodens teoribas

Daniel Kahneman, psykologi professor, nobelpristagare 2002. Kahnemans’ teori om hjärnans tankesystem beskrivs i ”Thinking fast and slow”. Orangino Work grundar sig på denna, och är utformad för att optimera och kombinera det snabba intuitiva tänkandet med det reflekterande och långsamma tänkandet.  Dialogprocessen i Orangino Work bygger även på Kahnemans’ teori om hur man bäst skapar en jämbördighet i dialoger.
Ed Schein professor emeritus vid MIT Sloan School. Schein anses av många som den mest betydande forskaren inom organisationskultur. Ulla Osterman, grundare Orangino Work, studerade inför skapandet av verktygets beteendebas för professor Schein. Hans teorier, bland annat beskrivna i ”Organisational Culture and Leadership”, har varit basen för urval till och uppbyggnad av denna.
Amy Edmondson, professor vid Harvard Business School. Begreppet psykologisk trygghet myntades av henne. I sin forskning påvisar hon dels att trygghet i kombination med höga krav är grunden för topprestation och välmående i alla team. Vidare visar hon på vikten av att fel som begås verkligen rapporteras och rättas till för att skapa utveckling och förbättring. När Lunds Universitets forskade på Orangino Work visade studien att träningen med verktyget signifikant ökar psykologisk trygghet. “The Fearless Organization” är hennes senaste bok.
Brené Brown, professor vid University of Houston. Hennes forskning satte rampljus på den stora betydelse känslor som sårbarhet, skam, mod och tillit har även inom arbetslivet. Browns teorier och hennes omfattande emperi, tydliggör hur avgörande det är att parallellt och steg för steg arbeta med att utveckla mod och tillit. Det är endast på så sätt som en solid grund för goda prestationer, välmående och långsiktigt hållbar utveckling kan skapas inom team och organisationer.